BRAZDIM.NET - Poskytovatel kvalitního internetového připojení ve středočeském kraji - "Internet rychle, levně a kvalitně"

Ve spolupráci se službou Sledovani.TV vam přinášíme televizi až do vašeho PC či tabletu.

Pro zřízení nové služby, její změnu nebo nahlášení poruchy volejte na naší Help linku 327 723 333

Nabízíme hlasové služby za velmi výhodné ceny.

Pro úhrady našich služeb prosíme naše stávající zákazníky o provedení změny bankovního čísla účtu na Raiffeisenbank 7737999973/5500

Všeobecné podmínky BrazdimNET s.r.o

Všeobecné podmínky pro přístup účastníků do sítě internet prostřednictvím datové sítě BrazdimNET s.r.o., Starý Brázdim 1, 250 63 Mratín.
PLATNÉ OD 1. Dubna 2009

I. Předmět Všeobecných podmínek

1.1. Tyto všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě kterých bude BrazdimNET s.r.o. (dále jen poskytovatel) poskytovat Účastníkovi základní datové telekomunikační služby sítě Internet v souladu s povolením ČTÚ č.2653, č.j. 28 647/2009-631 z 2.4.2009

II. Práva a povinnosti Účastníka

2.1. Účastníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a se kterou byla uzavřena Smlouva o připojení k síti Internet (dále jen smlouva)
2.2. Účastník je oprávněn přistupovat k síti Internet (Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech uživatelů využívajících Internet je bezproblémová komunikace -výměna dat, bez garance dostupnosti služby – dále pro účely této smlouvy označováno jako „INTERNET“), a to prostřednictvím vlastního programu (prohlížeč, browser, poštovní klient a dalších), za podmínek uvedených ve SMLOUVĚ, těchto Všeobecných podmínkách a ostatních oznámeních Poskytovatele, která budou Účastníkovi k dispozici.
2.3. Účastník má přístup ke všem informacím obsažených v aplikacích a službách sítě INTERNET bez technických omezení ze strany Poskytovatele. Poskytovatel může v systému služeb vyčlenit některé oblasti pro příjem a ukládání informací získaných od třetích osob nebo neveřejné informace, či zahájit další specifické aktivity, určené pouze pro omezený počet Účastníků (uzavřená uživatelská skupina), a to v termínech a tarifních sazbách sjednaných touto uzavřenou uživatelskou skupinou a Poskytovatelem. Účastník bere na vědomí, že stejným způsobem mohou některé služby INTERNETU vyčlenit a znepřístupnit i jiní poskytovatelé nebo třetí strany.
2.4. Účastník je oprávněn předkládat Poskytovateli návrhy, připomínky, reklamace a žádosti .
2.5. Účastník je oprávněn požadovat změnu SMLOUVY dle bodu 6 Všeobecných podmínek.
2.6. Účastník je povinen řádně platit ceny za sjednané služby v souladu s platnými Cenovými programy Poskytovatele.
2.7. Účastník je povinen při využívání poskytovaných služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, ustanovení Smlouvy a těchto všeobecných podmínek a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.
2.8. Účastník nesmí využívat INTERNETU k obtěžování Poskytovatele ani třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných elektronických zpráv (spam), či jiných dat. Zejména je zakázáno využívat INTERNETU jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému či sítě chráněného proti přístupu neoprávněných osob, nebo služeb uzavřené uživatelské skupiny bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem. Pokud bude Účastník takovéto aktivity vyvíjet, je Poskytovatel oprávněn ukončit kdykoli jeho připojení
2.9. Účastník je oprávněn využívat jednoho připojení k IINTERNETU pouze pro jeden Personal Computer (dále jen PC), pokud není Smlouvou stanoveno jinak.
2.10. Účastník nesmí poskytnout ani jakkoli zpřístupnit třetím osobám údaje pro připojení k síti INTERNET prostřednictvím připojení poskytovaného Poskytovatelem. Je povinen učinit všechna nutná a vhodná opatření k zachování přístupových údajů v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto údajů je Účastník povinen sdělit toto neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb INTERNETU až do okamžiku oznámení této skutečnosti.
2.11. V případě umístění Rozbočovače, Switche, bezdrátového zařízení WiFi a podobného zařízení, které nebylo umístěno a nebo zapojeno v době předání služby Poskytovatelem, za přípojný bod Poskytovatele, je Povinností Uživatele tuto okolnost ohlásit Poskytovateli před zapojením a zprovozněním takovéhoto zařízení. Zároveň je Účastník povinen zařízení zabezpečit odpovídajícím způsobem tak, aby nemohlo dojít k využívání služeb poskytovaných Poskytovatelem třetími osobami. V případě zjištění neoprávněného připojení třetí osoby , ať vědomě či nevědomě umožněného Účastníkem, bude Učastníkovi, který umožnil využití služby umožnil třetí osobě, účtován příplatek za službu ve výši určené jako násobek ceny za službu, kterou třetí osoba neoprávněně využila. Doba, po kterou bude účtován Účastníkovi příplatek bude stanovena dle zápisu v kontrolních a dohledových databázích Poskytovatele (provozním Log-u). Příplatek však bude stanoven minimálně ve výši jako dvojnásobek měsíčního tarifu Účastníka platného v období, ve kterém došlo k neoprávněnému užití služby . V případě, že dojde k napojení více hardwarovývch zařízení třetí osoby (třetích osob), bude na každý přípojný bod např. Terminál (PC), počítán další jednonásobek měsíčního tarifu.
2.12. Účastník je povinen při užívání služeb Poskytovatele použít pouze zařízení, která nenarušují provoz jeho služeb a zákonem chráněná práva třetích stran.
2.13. Účastník je povinen používat legální Software a pravidelně provádět jeho údržbu, zejména doporučený Upgrade vedoucí ke zvýšení zabezpečení a ochranu připojených terminálů (PC), Taktéž je Účastník je povinen mít nainstalovaný funkční Antivirový Software, který bude pravidelně Upgradovat a kontrolovat jeho plnou Funkcionalitu. Terminály připojené přímo do sítě Poskytovatele musí mít zapnutý Firewall v rámci operačního systému, nebo zajistit jeho proprietální instalaci a to tak, že bude plně funkční a bude prováděna jeho pravidelná kontrola.
2.14. Účastník je povinen předkládat bez zbytečného odkladu na základě žádosti Poskytovatele takové informace, které umožní spolehlivě ohodnotit důvěryhodnost, solventnost a schopnost Účastníka plnit závazky vyplývající ze Smlouvy (např. občanský průkaz, pas, výpis z obchodního rejstříku, bankovní spojení). Účastník je povinen písemně informovat Poskytovatele na adrese BrazdimNET s.r.o., Starý Brázdim 1, 250 63 Mratín, o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve SMLOUVĚ, a to zejména jména a příjmení nebo obchodní firmy, bydliště nebo sídla, právní formy organizace, bankovního spojení, telefonních čísel, e-mailového kontaktu, IČO, DIČ, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
2.15. Účastník je povinen doručit do pěti pracovních dnů od zprovoznění a předání služby nebo po změně cenového tarifu, nebo jakékoli podstatné změně, která je v této smlouvě uvedena, podepsanou Smlouvu Poskytovateli. Pokud tak neučiní do pěti pracovních dnů, služba bude po té automaticky pozastavena, neboť se vychází z nesouhlasu účastníka se zněním této smlouvy. Pokud nebude Poskytovatel účastníkem kontaktován, bude služba zrušena a Účastníkovi bude účtován poplatek dle platného ceníku BrazdimNET sro. Pozastavení služby nemá vliv na měsíční fakturaci za službu, a to až do zrušení sluby.

III. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen udržovat svou síť v řádném technickém stavu.
3.2. Poskytovatel je povinen provádět běžné opravy jeho zařízení tak, aby závady na zařízení sítě Poskytovatele byly odstraněny v nejkratším možném termínu od prvního zjištění nebo ohlášení jejich vzniku. V případě, že se jedná o závadu na systému dodavatele Poskytovatele, vyvine Poskytovatel přiměřené úsilí k informování tohoto dodavatele o problému, a poskytne dodavateli případnou součinnost vedoucí k odstranění problému v nejbližším možném termínu.
3.3. Poskytovatel je povinen aktivovat služby INTERNETU požadované Účastníkem na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Smlouvy Poskytovateli nebo od doručení požadavku Účastníka o doplnění již poskytovaných služeb.
3.4. Poskytovatel je povinen předat Účastníkovi či jeho zástupci veškeré informace o přístupových údajích Účastníka v souladu s podmínkami SMLOUVY, které jsou pro jeho typ připojení a služeb třeba a jsou upřesněny v příloze1 Smlouvy, „Technické a servisní podmínky“.
3.5. Poskytovatel je oprávněn žádat Účastníka, se kterým je uzavřena SMLOUVA, o zaplacení cen podle platných Cenových programů nebo, kde je to vhodné, žádat Účastníka o složení zálohy na poskytování služby.
3.6. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zastavit poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou na
údržbu a opravy své sítě
3.7. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění ověřit informace a podklady předané Účastníkem k osvědčení jeho důvěryhodnosti, solventnosti a schopnosti plnit své závazky. Účastník pak výslovně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že k tomuto dává Poskytovateli výslovný souhlas.
3.8. Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje, tedy zejména základní nastavení Internet protokolu (IP), Uživatelské přístupové Username a Password z naléhavých důvodů i bez souhlasu Účastníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb či ochraně práv třetích osob a nebo k zamezení neoprávněných přístupů do sítě Poskytovatele či do sítě INTERNET.

IV. Ceny služeb

4.1. Ceny paušálních a instalačních poplatků jsou dány příslušnými cenovými programy Poskytovatele.O změně cen, včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují, informuje Poskytovatel všechny Účastníky, kterých se tato změna dotýká. Za splnění této informační povinnosti ze strany Poskytovatele je považováno i zveřejnění těchto změn na WWW stránkách Poskytovatele.
4.2. V případě závady způsobené na na HW a SW „zařízení“ umístěném u Účastníka (zařízení vedené v příloze1, Technických a servisních Podmínkách BrazdimNET s.r.o.) Účastníkem, případně živelnou událostí , bude při servisním zásahu a nebo opravě prováděné Poskytovatelem účtováno dopravné do místa umístění zařízení a zpět, a to v rozsahu 9,-Kč bez DPH, za 1km jízdy, minimálně však 100,- Kč bez DPH.
4.3. Pokud je závadou na systému nebo technických prostředcích Poskytovatele znemožněno Účastníkovi užívání služeb po dobu delší než tři po sobě jdoucí pracovní dny, má Účastník právo na snížení ceny o jednu třicetinu za takový den. Služba se v jednom dni považuje za nefunkční, pokud je doba výpadku delší než patnáct po sobě jdoucích hodin.

V. Platební podmínky

5.1. Účastník je povinen uhradit sjednanou cenu Poskytovateli nejpozději do 10. dne příslušného měsíce (příkazem k úhradě, v hotovosti na adrese Poskytovatele). Za den úhrady se považuje den připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele.
5.2. Cena za poskytnutou službu se účtuje od okamžiku její aktivace a od okamžiku aktivace služby je Účastník povinen hradit tuto cenu. Období, za které jsou služby účtovány musí být na faktuře vyznačeno. Fakturační období je stanoveno při podpisu smlouvy a může být měsíční, tříměsíční (kvartální) pololetní a roční.
5.3. V případě služeb se sledováním spotřeby času nebo objemu přenesených dat je zúčtovacím obdobím jeden kalendářní měsíc. Po skončení zúčtovacího období vystaví Poskytovatel fakturu, obsahující údaje o zpoplatněné spotřebě Služeb Poskytovatele.
5.4. Účastník nemá právo na vrácení odpovídající části předplatného za nevyužité služby, pokud SMLOUVU sám vypoví před uplynutím předplacené doby a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení SMLOUVY ze strany Poskytovatele v případě uvedeném v článku 8.4.2 Všeobecných podmínek.
5.5. V případě, že Účastník neuhradí řádně a včas cenu za poskytnuté služby , je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo úplně zablokovat poskytování služeb. Ujednání Všeobecných podmínek platí i v tomto případě. Případné obnovení připojení je zpoplatněno dle ceníku Poskytovatele. Účastník je povinen uhradit dlužné platby za uplynulé období včetně období, ve kterém jsou služby pozastaveny, přičemž na tuto povinnost nemá vliv pozastavení poskytování služeb. Účastník nemá nárok na náhradu jakýchkoli škod, pozastavil-li Poskytovatel poskytování služeb podle tohoto ustanovení Všeobecných podmínek.
5.6. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen není dotčen omezením nebo přerušením služeb zablokováním dle Všeobecných podmínek.
5.7. Poskytovatel je oprávněn zablokovat poskytování služeb Účastníkovi ihned poté, co zjistí, že korespondenci zaslanou Poskytovatelem na posledně známou adresu Účastníka vedenou v evidenci Poskytovatele se nepodařilo Účastníkovi doručit. Ujednání v článku 5.6 Všeobecných podmínek platí i v tomto případě.
5.8. Pokud Účastník zaplatí všechny dlužné částky do konce výpovědní lhůty , Poskytovatel může provést aktivaci služeb v původním rozsahu. Zároveň je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu aktivačního poplatku podle platného ceníku dle cenového programu, který měl , nebo aktivační cenu pro službu sjednanou s Účastníkem dle platného cenového programu podle toho, která z těchto cen je vyšší.
5.9. Vypovězení SMLOUVY se nedotýká práv Poskytovatele na zaplacení dlužných částek na zaplacení sjednané ceny za ani nároku Poskytovatele na zaplacení smluvních pokut a náhrady škody v plné výši Účastníkem.
5.10. Vypovězením SMLOUVY uzavřené na dobu určitou nejsou dotčeny nároky Poskytovatele na úhradu zbývajících částí měsíčního paušálu splatného Účastníkem do konce doby, na kterou byla SMLOUVA uzavřena.
5.11. V případě porušení smluvní povinnosti Účastníka zaplatit řádně a ve stanoveném termínu jakoukoli pohledávku Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn účtovat počínaje dnem prodlení až do úhrady celé dlužné částky smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně a Účastník je povinen tuto smluvní pokutu uhradit.. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky a náklady spojené s upomínkou. Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody zaplacením smluvní pokuty není dotčeno. Okolností vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
5.12. V případě porušení smluvní povinnosti Účastníka informovat písemně Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka podle článku 2.14 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem uvedené na faktuře. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti splnit závazek podle článku 2.14 Všeobecných podmínek.

VI. Změny SMLOUVY o připojení k Internetu

6.1. Účastník je oprávněn požádat změnu SMLOUVY ve smyslu změny či doplnění typu služeb poskytovaných na základě SMLOUVY Účastníkovi. Provedení změny je možné pouze na základě podepsaného dodatku ke Smlouvě v němž bude uveden i termín zahájení poskytování služeb. Účastník je oprávněn požádat o provedení změn a Poskytovatel je povinen do sedmi pracovních dní ode dne doručení žádosti informovat Účastníka o možném termínu zahájení poskytování požadovaných služeb. Aktivace požadovaných služeb je podmíněna dostupností požadovaných služeb v Účastníkem požadované lokalitě.
6.2. Pokud je SMLOUVA uzavřena na dobu určitou, má Poskytovatel právo odmítnout provedení požadované změny do vypršení této doby a požadovat plnění SMLOUVY v původním rozsahu.
6.3. V případě aktivace dalších služeb se Poskytovatel zavazuje tyto změny provést a aktivovat nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení žádosti Poskytovateli, přičemž doba zpoplatnění služby běží od doby její aktivace poskytovatelem.
6.4. Změnu je možné požadovat na základě vyplnění formuláře smlouvy nebo písemnou žádostí obsahující základní údaje o Účastníkovi a popis požadovaných změn a jeho zasláním na adresu Poskytovatele – Karel Beneš Starý Brázdim 1 250 63 Mratín.
6.5. Veškeré změny SMLOUVY se upravují v písemných dodatcích ke SMLUVĚ, podepsaných oběma smluvními stranami. Uvedené neplatí pro změny Všeobecných podmínek, které jsou uvedeny v bodě 10.1. samostatně.

VII. Informace o Účastnících a evidence údajů

7.1. Poskytovatel je oprávněn vytvářet a udržovat provozní elektronický registr (angl.-log) o některých službách, a to zejména o dohledu nad sítí a statistice využití linek pro přenesená data. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že v případě nutnosti řešení vzniklých nesrovnalostí, tvoří tento registr dokladovou část, informující o uskutečněných operacích Účastníka v síti Poskytovatele, Intranetu a Internetu.
7.2. Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Účastníků, které uložil jako elektronická data nebo jinak, nebo obdržel k uložení, užívat v souladu s právním řádem ČR k účelům provozování služeb. Poskytovatel bude zajišťovat patřičnou ochranu informací o účastníkovi před užitím třetími stranami. Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem, nebo informací schválených Účastníkem.

VIII. Platnost a účinnost Smlouvy o připojení k Internetu

8.1. SMLOUVA o připojení k Internetu nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána Účastníkem a odpovědným pracovníkem poskytovatele, případně jeho pověřeným obchodním zástupcem s plnou mocí k podpisu této SMLOUVY za Poskytovatele. SMLOUVA se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami. Smlouvu je možné ukončit podle těchto Podmínek výpovědí, dohodou smluvních stran a nebo odstoupením Poskytovatele od smlouvy.
8.2. Účastník může vypovědět SMLOUVU, a to vždy písemně, v následujících případech:
8.2.1. Bez udání důvodů v 90 denní výpovědní lhůtě, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi Poskytovateli. Toto ustanovení se nepoužije, pokud byla SMLOUVA uzavřena na dobu určitou.
8.2.2. Během třiceti kalendářních dnů od změny Cen ze strany Provozovatele znamenající zvýšení ceny za smluvně poskytované služby Účastníkovi. Výpovědní lhůta je pak třicet kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručením výpovědi Účastníka Poskytovateli.
8.2.3. Účastník může dále písemně vypovědět SMLOUVU během třiceti kalendářních dnů od oznámení změny Všeobecných podmínek viz. bod 10.1. Všeobecných podmínek, provedená změna těchto podmínek výrazným způsobem nebo zásadně mění Účastníkem a Poskytovatelem v neprospěch Účastníka (například prodloužení výpovědní lhůty)
8.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět SMLOUVU písemnou výpovědí formou doporučeného dopisu na poslední známou adresu Účastníka v následujících případech:
8.3.1. S výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů, jestliže se Účastník dostane do prodlení s úhradou jakékoli platby či její části ve prospěch Provozovatele a Účastník takovou závadu ve lhůtě stanovené Poskytovatelem neodstraní.¨
8.3.2. S výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů, jestliže Poskytovatel zjistí, že Účastník porušuje SMLOUVU a všeobecné podmínky jiným způsobem, ačkoliv byl Poskytovatelem telefonicky nebo elektronickou poštou upozorněn na povinnost odstranit tento závadný stav
8.3.3. S okamžitou výpovědí, jestliže Poskytovatel zjistí, že ze strany Účastníka došlo k hrubému a závažnému porušení Smlouvy a Všeobecných podmínek ze strany Účastníka.
8.4. SMLOUVU lze ukončit I písemnou dohodou obou smluvních stran.
8.5. Výpovědí SMLOUVY i nadále trvá závazek Účastníka uhradit Poskytovateli řádně veškeré dlužné částky.Výpovědní lhůty uvedené v čl. 8.3, začínají běžet dnem doručení písemné výpovědi Účastníkovi. V pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí den od odeslání. Nevyzvedne-li si Účastník zásilku, považuje se výpověď za platnou, I když se účastník o výpovědi nedozvěděl.

IX. Odpovědnost za škody a náhrada škody

9.1. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením jeho povinnosti vyplývající z Všeobecných podmínek.
V případě neposkytnutí služeb v rámci sítě Poskytovatele a v rámci SMLOUVY je odpovědnost Poskytovatele vůči zákazníkovi omezena na povinnost urychleně odstranit prokazatelně nahlášenou závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky, maximálně však jednonásobek měsíční platby Účastnika.
9.2. V případě neposkytnutí služeb v rámci sítě Poskytovatele a v rámci Služby vyplývající ze Smlouvy, je odpovědnost Poskytovatele vůči zákazníkovi omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Maximální částka může být až do výše jedné měsíční platby Účastníka Poskytovateli.
9.3. Poskytovatel neodpovídá za:
9.4. Škody vzniklé v souvislosti s používáním služeb přenosu dat a s virovou nákazou počítačů Účastníka nebo způsobenou provozem Účastníkova Terminálu (PC) na ostatních terminálech v síti BrazdimNET s.r.o. nebo Internetu.
9.5. Škody vzniklé jako důsledek poruchy nebo závady, nebo v důsledku opravy nebo údržby sítě Poskytovatele.
9.6. Jakékoli poruchy, výpadky a ztráty dat v a mimo samotný systém Poskytovatele.
9.7. Ušlý zisk.

X. Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost

10.1. Účastník je srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky jednostranně měnit a doplňovat. Okolnost, že došlo ke změně Všeobecných podmínek, je však Poskytovatel povinen Účastníkovi vždy oznámit. Ke splnění této povinnosti Poskytovatele postačuje, zveřejní-li Poskytovatel tyto skutečnosti v podobě změn Všeobecných podmínek na svých WWW stránkách s tím, že okolnost tohoto zveřejnění Účastníkovi oznámí. Pokud Účastník se změnou nesouhlasí, může postupovat dle bodu 8.2.3.

XI. Rozhodné právo a příslušnost soudů

11.1. Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva uzavřená na jejich základě a práva stran podle této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

XII. Ustanovení společná a závěrečná

12.1. České znění Všeobecných podmínek je zněním závazným.
12.2. Změny a doplnění Všeobecných podmínek budou zahrnuty ve vydání nových Všeobecných podmínek, které dnem účinnosti ruší platnost Všeobecných podmínek předcházejících.

Každá strana obdrží po jednom stejnopisu tohoto dodatku ke smlouvě o poskytování přístupu k síti Internet a tento dodatek číslo 1 tvoří nedílnou součást smlouvy.

Účastník prohlašuje, že byl obeznámen s textem smlouvy v jejím plném znění dále zněním všech jejích číslovaných příloh a dodatků. Porozuměl veškerému obsahu v nich uvedenému a nemá žádných dalších nejasností týkajících se technického provozování svých a návazných zařízení připojených na síť BrazdimNET s.r.o. a Internet. Je mu zcela jasné, jaký rozsah povinností mu vyplývá z podpisu této Smlouvy. Je oprávněn podepisovat a rozhodovat o finančních a dalších záležitostech, a že nemá jiné finanční závazky, které by mu znemožnily hradit závazky plynoucí z této smlouvy.